Raad van Toezicht

De Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg - SKPC heeft een Raad van Toezicht welke samengesteld wordt op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden.
De Raad van Toezicht ziet erop toe dat er verantwoord wordt omgegaan met de financiële middelen. SKPC streeft naar positieve financiële resultaten. SKPC heeft reserves nodig om mogelijke risico’s en tijdelijke financiële tekorten op te vangen. Eventueel positief resultaat wordt altijd weer geïnvesteerd in de organisatie. De governance code kinderopvang is van toepassing en de directie van SKPC houdt zich aan de gedragscode, die is opgesteld door de Beroepsvereniging van directeuren kinderopvang (BdKO) en de Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang. 

Taken Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht wordt door de directeur-bestuurder regelmatig geïnformeerd over de vorderingen in de organisatie met betrekking tot de bezettingscijfers en de daaraan gerelateerde personeelskosten; het ziekteverzuim en het debiteurensaldo. Voorts worden de bezettingscijfers en de financiële situatie van SKPC beoordeeld aan de hand van kwartaalcijfers, de resultatenrekening, kerncijfers, balans, inclusief prognoses voor de bezetting voor het komende kwartaal.
Ook de ondernemingsraad heeft met regelmaat een gesprek met de Raad van Toezicht. In de gezamenlijke bijeenkomsten met het management over strategie en beleid wordt gediscussieerd over wat er nu echt toe doet: waar moet SKPC op focussen om succesvol te blijven.

In de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden trends worden besproken en scenario’s geschetst, die de komende jaren zouden kunnen spelen. De koers van de organisatie voor de komende jaren is vastgelegd in een strategisch beleidsplan.  

Vergoeding en onkosten 
Aan de leden van de Raad van Toezicht van SKPC wordt een vergoeding toegekend voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen.
SKPC volgt de richtlijnen die de Belastingdienst stelt ten aanzien van de hoogte van de vergoeding. Deze dient redelijk te zijn en niet bovenmatig.

Gemaakte onkosten zijn kosten die de leden redelijkerwijs hebben door hun functie in de Raad van Toezicht. Te denken valt bijvoorbeeld aan gemaakte reiskosten voor het bijwonen van een relevant seminar.

Samenstelling Raad van Toezicht
De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

  • de heer Arnoud Eenkema van Dijk, voorzitter 
  • mevrouw Inge Morssinkhof, lid op voordracht van de oudercommissies
  • de heer Mark Straub, lid
  • de heer Henk Bolhuis, lid
  • mevrouw Marike Hippe, lid op voordracht van de ondernemingsraad

Algemene profielschets lid Raad van Toezicht