Organisatie

Missie

Veilige kindvriendelijke opvang creëren. Het klinkt eenvoudig, maar hoe gaat dat in de dagelijkse praktijk van de diverse opvangvormen die de SKPC biedt? Het pedagogisch beleid van de SKPC vormt het fundament onder het pedagogisch handelen van de medewerkers en geeft hen houvast in de omgang met kinderen en ouders. Dat we het nodig hebben, heeft te maken met de verschillen tussen opvoeden in een gezin en in onze opvangvormen.

De SKPC, een doelgerichte, klantgerichte en transparante organisatie: 'SKPC, méér dan kinderopvang'.

Visie

De SKPC staat voor kwalitatief goede kinderopvang. We zien dat heel breed: opvang is voor ons niet alleen 'oppassen'. Bij de SKPC vinden wij dat goede kinderopvang gebaseerd moet zijn op de 4 opvoedingsdoelen. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van de Wet Kinderopvang.
Medewerkers brengen deze doelen dagelijks in de praktijk, door de wijze waarop zij omgaan met individuele kinderen en met de groep, door de inrichting van de ruimte en door het aanbod van materialen en activiteiten.
De pedagogisch medewerkers en gastouders van de SKPC zijn nauw betrokken bij de opvoeding van het kind. Zij staan voor kwalitatief goede kinderopvang en investeren heel bewust en weloverwogen in de opvoedkundige en sociale ontwikkeling van de kinderen.

Doelstelling

In de statuten van de SKPC staat de doelstelling als volgt geformuleerd:
De stichting heeft ten doel:

  • Het bieden van gevarieerde vormen van kinderopvang in een herkenbaar organisatorisch verband waarbij aan de kinderen gedurende de gehele, dan wel gedeelten van de dag, integrale ontplooiingsmogelijkheden worden geboden op een professionele en kwalitatief verantwoorde wijze, in de vorm van het inrichten, in stand houden en exploiteren van één of meerdere kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, gastouderopvang of andere voorzieningen;
  • Het bevorderen van de toegankelijkheid voor en de integratie van kinderen met verschillende culturele achtergronden;
  • Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.