Governance Code Kinderopvang

Goed toezicht is de afgelopen tijd bijna dagelijks in het nieuws. Bestuurders en toezichthouders worden zich steeds sterker bewust van de mogelijke gevolgen van falend toezicht. Het uitwerken van een governance code, specifiek voor de kinderopvang, is een van de middelen om te komen tot verdere professionalisering van het bestuur en interne toezicht in de branche kinderopvang.
De besturen van de NVTK (Ned. Vereniging voor Toezichthouders in de Kinderopvang) en BdKO ( beroepsvereniging directeuren kinderopvang) hebben gezamenlijk het initiatief genomen om voor de kinderopvang een governancecode te ontwikkelen. De Raad van Toezicht SKPC is aangesloten bij de NVTK en de directeur/bestuurder van SKPC is aangesloten bij de BdKO. Vanuit deze verbinding met beide verenigingen, zijn de bestuurder en de leden van de  Raad van Toezicht gehouden aan de uitgangspunten die in de code zijn vastgelegd.
In de governance code staan verschillende besturingsmodellen beschreven.  

Bij de SKPC is gekozen voor het Raad van Toezicht Model. Uitgangspunten voor dit model zijn:  

  • Het bestuur is belast met het besturen van de kinderopvangorganisatie, hetgeen onder meer inhoudt dat het bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de kinderopvangorganisatie, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en het beleid ten aanzien van deelnemingen van de kinderopvangorganisatie. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de kinderopvangorganisatie in het licht van haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de kinderopvangorganisatie betrokkenen af. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de kinderopvangorganisatie. 
    Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de kinderopvangorganisatie en leden van het bestuur wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het bestuur kunnen spelen die van materiële betekenis zijn voor de kinderopvangorganisatie en/of voor de betreffende leden van het bestuur, behoeven de goedkeuring van het controlerend orgaan: de Raad van Toezicht. 
  • De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de kinderopvangorganisatie. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kinderopvangorganisatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de kinderopvangorganisatie betrokkenen af. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Raad van Toezicht beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder(s).
    Leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en geschikt voor hun taak. De Raad van Toezicht is behoorlijk samengesteld en legt verantwoording af over haar samenstelling en functioneren. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de kinderopvangorganisatie en leden van de Raad van Toezicht wordt vermeden.   

Naar de governance code