Evaluaties

Wij hechten grote waarde aan uw beoordeling van onze dienstverlening en/of ons aanbod. Met behulp van uw reactie kunnen wij onze dienstverlening aanpassen en de kwaliteit van onze opvang in stand houden en/of verbeteren.

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuteropvang
Op twee momenten tijdens de opvangperiode verzoeken wij u uw ervaringen met ons te delen. Namelijk 3 maanden nadat uw kind geplaatst is en bij beëindiging van de opvang (wanneer uw kind de groep of opvanglocatie gaat verlaten). Wij stellen het op prijs als u op het evaluatieformulier uw bevindingen ten aanzien van onze dienstverlening wilt invullen. 
Ouders met een kind op een van onze locaties kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang nodigen wij van harte uit voor een eindgesprek om uw bevindingen over de opvang met ons te bespreken. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u dit aangeven op het evaluatieformulier. Eén van de pedagogisch medewerkers of de clustermanager neemt vervolgens binnen twee weken contact met u op voor het maken van een afspraak. Indien uw kind gebruik maakt van de peuteropvang wordt u niet specifiek uitgenodigd voor een eindgesprek. Uiteraard kunt u – bijvoorbeeld tijdens het brengen of halen van uw kind - altijd de pedagogisch medewerkers benaderen voor het uitwisselen van informatie.  

Gastouderopvang
Bij de gastouderopvang worden vraagouders en gastouders uitgenodigd hun bevindingen met ons - en met elkaar - te delen tijdens evaluatiegesprekken. Deze gesprekken vinden plaats ca. zes weken nadat de opvang van start is gegaan en vervolgens ieder jaar. Uitgangspunt voor deze gesprekken zijn de door vraag- en gastouder ingevulde evaluatieformulieren. Bij dit gesprek zijn de gastouder, de vraagouder en een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau aanwezig.
Wij stellen het op prijs als u ook bij beëindiging van de opvang (einde koppeling) uw ervaringen aan ons wilt doorgeven.